1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 maand of 1 jaar afhankelijk van de gekozen abonnementsduur en wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.
3. Het tijdelijk stopzetten van je lidmaatschap kan alleen bij een jaarabonnement. Leden met een 1 maand abonnement kunnen hun lidmaatschap kosteloos omzetten naar een jaarabonnement indien zij gebruik willen maken van een tijdelijke stop. De maximale duur van een tijdelijke stop is 6 maanden. Bij de betreffende therapeut of baliemedewerkster kun je een tijdelijke stop indienen.
4. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.
5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
6. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.
7. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysio Effective Hoornseveld het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
8. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.
9. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging van jaarlijkse indexatie.
10. Indien de contributie niet geïncasseerd kan worden en het bedrag wordt gestorneerd, dan neemt Fysio Effective Hoornseveld automatisch per e-mail contact met het lid op d.m.v. het sturen van een iDEAL link.
11. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fysio Effective Hoornseveld opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fysio Effective Hoornseveld mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
12.Evenmin valt Fysio effective Hoornseveld aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
13.Fysio effective Hoornseveld hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de medewerkers.
14.Fysio Effective Hoornseveld kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.
15. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fysio Effective Hoornseveld zullen worden opgenomen. Fysio Effective Hoornseveld verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.