Missie
Onze missie is om de patiënten te helpen bij het bereiken en behouden van een gezonde en actieve leefstijl zodat zij beter kunnen functioneren in het dagelijks leven.
Visie
Wij zijn overtuigd dat een gezonde leefstijl zorgt voor minder klachten en meer energie. We geloven in de kracht van preventie en het belang van het aanpakken van de oorzaken van klachten en aandoeningen, in plaats van de symptomen te behandelen.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens (incl. ID-bewijs), uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.
De eerste afspraak is een intake. Dit zal ongeveer 30-60 minuten in beslag nemen. De intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. We streven ernaar altijd direct te behandelen omdat wij begrijpen hoe lastig het is als u beperkt wordt door een klacht.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw eigen behandeldossier.

Afmelden
Wij stellen het op prijs als u ons 24 uur van tevoren bericht geeft als u niet kunt komen. Dan heeft een andere klant de mogelijkheid behandeld te worden.

Tarieven
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering de behandeling vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht.
De tarieven voor niet verzekerde zorg zoals Massage, leefstijl en vitaliteit coaching, Medische Fitness, Leefstijl module en de Inbody kunt u terugvinden op onze website.

Betalingsvoorwaarden (indien u niet aanvullend of onvoldoende aanvullend verzekerd bent)
• U bent als klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. De tarieven kunt u vinden op onze website . Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
• Betaling voor onze diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 

• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de klant. 


Overname
Tijdens afwezigheid of vakantie zal een van onze collega’s de behandeling overnemen. Dit om uw therapie optimaal te kunnen continueren. Wij zullen u hier, indien mogelijk, altijd van tevoren van op de hoogte stellen. Indien u bezwaar heeft tegen behandeling door een collega kan u dat bij ons aangeven.

Opleiding
Daarnaast zijn er regelmatig studenten in opleiding aanwezig die u, onder toezicht van uw behandelaar, kunnen behandelen. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit van tevoren aangeven.

Oefentherapie / sporten
Als onderdeel van uw behandeling of bij het sporten kunt u op eigen risico gebruik maken van onze (fitness)apparatuur. Bij het gebruik van de fitnessapparatuur dient u een handdoek te gebruiken. Onze collega’s staan voor u klaar om u te begeleiden.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en binnen- of zaalschoenen is verplicht in de sportzaal.
Verder verwachten wij van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wij stellen kluisjes ter beschikking om uw spullen in op te bergen.

Niet-reanimeren
Wanneer u een niet- reanimatieverklaring heeft, vragen wij u dit duidelijk aan te geven bij uw behandelaar zodat wij adequaat kunnen reageren.

Allergie
Indien u last heeft van allergieën wilt u dit dan aangeven bij u betreffende behandelaar, denkt u hierbij aan tape of massageolie etc.

Externe toetsing
Fysio Effective Hoornseveld streeft altijd naar een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding. Daarom laat Fysio Effective Hoornseveld zich eens in de paar jaar toetsen door een extern bureau in het kader van ontwikkeling en om in aanmerking te blijven komen voor contracten met zorgverzekeraars. Uw dossier kan hierbij (geanonimiseerd) getrokken worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven aan uw behandelaar.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er dan ook alles aan om deze veilig te verwerken. U vindt onze privacyverklaring op onze website en deze is verkrijgbaar in de praktijk.

Klacht
Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop wij met u omgaan? Wij verzoeken u dan om dit aan ons kenbaar te maken. Dit om tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van onze kwaliteit.

Algemene voorwaarden Medische Fitness en Leefstijl Module

Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.
Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 maand of 1 jaar afhankelijk van de gekozen abonnementsduur en wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.
Het tijdelijk stopzetten van je lidmaatschap kan alleen bij een jaarabonnement. Leden met een 1 maand abonnement kunnen hun lidmaatschap kosteloos omzetten naar een jaarabonnement indien zij gebruik willen maken van een tijdelijke stop. De maximale duur van een tijdelijke stop is 6 maanden. Bij de betreffende therapeut of baliemedewerkster kun je een tijdelijke stop indienen.
Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn is 30 dagen. Tijdens een tijdelijke stop kan een lidmaatschap niet definitief worden beëindigd.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten.
Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysio Effective Hoornseveld het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.
De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.
Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging van jaarlijkse indexatie.
Indien de contributie niet geïncasseerd kan worden en het bedrag wordt gestorneerd, dan neemt Fysio Effective Hoornseveld automatisch per e-mail contact met het lid op d.m.v. het sturen van een iDEAL link.
Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Fysio Effective Hoornseveld opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fysio Effective Hoornseveld mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.
Evenmin valt Fysio effective Hoornseveld aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.
Fysio effective Hoornseveld hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zonodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de medewerkers.
Fysio Effective Hoornseveld kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 4 weken van tevoren aangekondigd worden.
Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de administratie van Fysio Effective Hoornseveld zullen worden opgenomen. Fysio Effective Hoornseveld verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op jaar rustende wettelijke plicht.